Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Trójcy Świętej

30 maja 2021

Wielkie dzieła dokonane na narodzie wybranym w ciągu całych wieków przez Boga świadczą o wyjątkowości tego narodu przydając mu mądrości i wielkości, które wypływały z kontaktu z samym Bogiem. Jednak w Starym Testamencie ten kontakt był dość mocno ograniczony, bowiem nie można było zobaczyć Boga twarzą w twarz i mieć z Nim zażyłe relacje, a tym co utrzymywało Jego lud wybrany był zawsze bardziej niewolniczy strach niż wolna miłość. Na tle ówczesnych wymyślonych wierzeń politeistycznych był to i tak wielki postęp naprzód. Bóg sam zainterweniował w historii narodu wybranego pokazując mu przede wszystkim aspekt duchowy wszelkich relacji z Nim. Przykazania Boże otrzymane przez Mojżesza na górze Synaj są pierwszym znakiem możliwej bliskości Boga, jednak domagają się one wewnętrznej wolnej motywacji w miłowaniu Boga sercem, tzn. z wnętrza ludzkiego bytu. Miłość tę pokazał Jezus na krzyżu w postaci ofiary i oddania swego życia. I choć człowiek nie jest w stanie sam odwzajemnić się tą samą miarą miłości jaką Chrystus okazał na krzyżu, Bóg sam wspomaga go swoim Duchem, czyniąc każdego naśladowcę Chrystusa przybranym „dzieckiem Bożym”. To też zmienia sam status człowieka stawiając go w wielkiej bliskości Boga: „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać (do Boga) ‘Abba Ojcze’. Sam Duch wspiera świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi”. Tego Ducha otrzymał Kościół w darze w dniu Pięćdziesiątnicy, który po wniebowstąpieniu Pana Jezusa zaczął wreszcie działać w całej swej pełni. Tym samym został dopełniony obraz Trójjedynego Boga w swoim działaniu i istnieniu. Mówi o tym dzisiaj Jezus: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.