Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Trójcy Świętej

11 czerwca 2017

Wyj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”, oto kluczowe słowa dzisiejszej ewangelii wprowadzające nas w temat prawdziwej natury Boga, który w swoim Synu okazuje nam miłosierdzie, widoczne w działaniu Ducha Świętego. Tym samym pokazuje się rola Boga Trójjedynego w dziele stworzenia (Bóg Jahwe - Ojciec), jego odkupienia (Syn Boży) i uświęcenia (Ducha Święty). Miłość Boga (Jahwe) jest przyczyną stworzenia świata, a w nim człowieka jako korony stworzenia; miłosierdzie natomiast jest przyczyną jego odkupienia w zbawczych interwencjach Jahwe w historii narodu wybranego, o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Oto Mojżesz, który doświadczył na sobie zbawczej ingerencji Boga wyprowadzającego lud wybrany z Egiptu, nazywa Jahwe: „Pan Bóg miłosierny i litościwy, bogaty w łaskę i wierność”. I w obliczu niewierności tego ludu Patriarcha odważa się prosić Boga przywołując to Jego miłosierdzie: „Jeśli jesteś dla mnie łaskawy, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczasz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”. Interwencja Boża uzyskała swój punkt kulminacyjny w przyjściu Syna Bożego na świat, który umarł na krzyżu za nasze grzechy. Chrystus jest więc znakiem miłości, a zarazem miłosierdzia Bożego względem nas: miłości miłosiernej. Wobec Niej, „każdy, kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. Krótko mówiąc, ta miłosć miłosierna nie może objąć tego, kto się Doń nie przyznaje i nie wierzy w tę Jego zbawczą moc. Chrystus nie zbawia kogoś, kto Go dobrowolnie odrzuca. Taka jest natura miłości: ona jest zawsze wolna. Dla wszystkich pozostałych są dostępne: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego”.