Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Trójcy Świętej

15 czerwca 2014

Wyj 34,4b-6.8-92 Kor 13,11-13; J 3,16-18
Tajemnica Trójcy Świętej, podstawowa prawda chrześcijańskiej wiary, została objawiona w Chrystusie. W Starym Testamencie Mojżesz po widzeniu oblicza Bożego prosił Jahwe o obecność miłosierdzia Bożego pośród ludu Bożego. Obecność ta jednak dopiero przez Chrystusa, nowego Mojżesza, zostaje wprowadzona mocą działającego Ducha Świętego. Bóg w Chrystusie dopiero prawdziwie „przebacza winy nasze i grzechy nasze i czyni nas swoim dziedzictwem”. Tak przedstawiony Jahwe jest dla nas „Bogiem miłości i pokoju”, który udziela się w Chrystusie każdemu mocą działającego Ducha. W ten sposób, jak nas naucza dziś św. Paweł, cała Trójca Święta ma udział w naszym zbawieniu: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa (okazana na krzyżu), miłość Boga (Ojca, który posłał swego Syna) i udzielanie się Ducha Świętego (jako wzajemnej miłości Ojca i Syna)” jest zawsze z nami wszystkimi. Tak się zrealizował Boży plan zbawienia zogniskowany w Chrystusie: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby go potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony”. Teraz rzeczywiście trzymając się słów Mojżesza, możemy powiedzieć, że „Pan jest Panem, Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność”.