Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Trójcy Świętej

19 czerwca 2011

Wyj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18

Czytania dzisiejszej niedzieli objawiają stopniowo istotę każdej osoby Boskiej w dziele zbawienia. Jest to dzieło całej Trójcy Świętej, choć nie zawsze się to eksponuje. Jedyność Boga nie wyklucza wielości działania Bożego; przy czym przypisuje się trzy podstawowe działania Boga: stworzenia, odkupienia i uświęcenia, poszczególnym Osobom Boskim, aczkolwiek jest to cały czas dzieło całej Trójcy. Bóg Ojciec jako stworzyciel świata jest źródłem wszelkiego dobra; powołuje go do istnienia i sprawia, że mimo całej grzeszności i nieposłuszeństwa on wciąż trwa. Lituje się nad nim, „jest cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. Widać to na przykładzie Starego Testamentowego Ludu Bożego, o „twardym karku”, któremu okazuje swe miłosierdzie. Aspekt miłości i miłosierdzia podkreśla również dzisiejsza Ewangelia, która w Osobie Jezusa Chrystusa – zbawiciela świata – pokazuje ustawiczny znak miłości Boga. Wreszcie Duchowi Świętemu przypada rola uświęcania, czyli realizacji miłości Ojca, wyrażonej w zbawczym dziele Syna, które dotyka każdego z nas. Tak współdziałają „łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego”.