Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Uroczystość Bożego Ciała

10 czerwca 2012

Wyj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Jezus Chrystus miał wyraźną świadomość tego, że przez swoją śmierć na krzyżu, tzn. poprzez przelanie swojej krwi i oddanie swego ciała, przyniesie każdemu człowiekowi wyzwolenie z grzechów. Jego ciało oddane i krew przelana na krzyżu stały się środkiem zawarcia nowego przymierza, którego nic nie będzie w stanie zerwać, bo stoi za nim ofiara samego Boga, czyli krew Syna Bożego. To nowe przymierze nie jest tak kruche jak stojące za nim przemijające ofiary składane za czasów Mojżesza z krwi kozłów i cielców, które wciąż zrywano, mimo uroczystych przysiąg ludu, o którym mówi dzisiejsze 1 czytanie. Dopiero ofiara z krwi i ciała Syna Bożego jest w stanie skutecznie oczyścić nasze dusze z grzechów, ustanawiając w nich trwałe przymierze Boga z ludźmi, o czym nas poucza dziś drugie czytanie. Ewangelia Marka relacjonuje wydarzenie ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w Wieczerniku, zwracając uwagę na Jego sakramentalną obecność pod postacią chleba i wina.