Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

“Tajemnice światła” – bł. Jana Pawła II wkład w rozwόj pobożności maryjnej

Ojciec Święty Jan Paweł II znany jest w wielu dziedzinach ze swojej odkrywczej postawy teologicznej i pastoralnej. Po długim i owocnym pontyfikacie Papieża – Polaka świat dziś wygląda zupełnie inaczej. Jego nowatorską rolę zauważamy także w rozwoju pobożności maryjnej, i to nie tylko w tym, że powierzył Maryi całkowicie swoje posługiwanie apostolskie ze słynnym już wezwaniem “Totus tuus” (Cały Twój), ale rόwnież dlatego, że przyczynił się do ubogacenia modlitwy rόżańcowej o nowe tajemnice do kontemplacji, tzw. “tajemnice światła”.

Rosarium Virginis Mariae
W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 - rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach:

-Chrzest Jezusa (1),
-Wesele w Kanie Galilejskiej (2),
-Głoszenie krόlestwa Bożego (3),
-Przemienienie na gόrze Tabor (4),
-ustanowienie Eucharystii (5).

On sam też nazwał je “tajemnicami światła”, jako że winny one rozświetlać drogę chrześcijańskiego życia, trzymając się przykładu ziemskiego życia Jezusa, w domu Jego matki - Maryi. Kiedy bowiem medytujemy “tajemnice światła” wypełniamy odstęp między “tajemnicami radosnymi” i “bolesnymi”, dając możliwość pełniejszego spotkania z Chrystusem, “Światłością świata”, mόwi papież.

Istotne uzupełnienie rόżańca
W ten sposόb maryjna modlitwa rόżańcowa koncentruje się na Jezusie Zbawicielu, rozważając wszystkie aspekty Jego życia: od radosnych narodzin, dzieciństwa i młodości, poprzez publiczną działalność i egzystencjalne przeżywanie boleści, cierpienia, męki i śmierci, aż do chwały nieba. Wszystko przy czynnej lub biernej obecności Maryi. Modlitwa ta jawi się jako przykład bardzo zdrowej pobożności maryjnej, bowiem -jak uczy papież- “odmawianie rόżańca jest niczym innym jak kontemplowaniem z Maryją oblicza Chrystusa”.

Ojciec Święty sugeruje też, aby te “tajemnice światła” odmawiać w czwartki, pozostawiając dla reszty dotychczasowe dni tygodnia, tzn. dla tajemnic radosnych rόżańca: poniedziałki i soboty, dla bolesnych: wtorki i piątki, dla chwalebnych: środy i niedziele. I tak też dziś katolicy modlą się już od trzech lat na całym świecie. To jest rόwnież część dziedzictwa, jakie pozostawił po sobie wielki Papież mistyczny zakochany w Maryi – Matce Jezusa.