Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Trójcy Świętej

16 czerwca 2019

Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
„Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie”, tak dziś śpiewamy w psalmie o Bogu, który zechaciał objawić swemu stworzeniu swoje imię. Nie musiał tego robić, ale chciał, bo takie są prawidła miłości, że obie strony wiedzą o sobie wszystko, co najważniejsze. Bóg czynił to stopniowo, zaczynając od tego co naturalne, co człowiek może pojąć jego własnymi zdolnościami umysłowo-duchowymi, przechodząc do tego, co przekracza jego naturalne możliwości, z racji natury Pana Boga, który sam w sobie jest nieodgadniony i bezkresną tajemnicą; wtedy też może liczyć tylko na Jego objawienie, czyli na to, co Bóg sam Bóg o sobie zechce powiedzieć. Najpierw, więc, na podstawie dzieł stworzonych, człowiek odkrywał, że Bóg, niczym ojciec, jest stwórcą porządku całego stworzenia, co też dają wyraz poszczególne zwrotki śpiewanego dziś psalmu: stworzenie i funkcjonowanie nieba, gwiazd, księżyca, człowieka, aniołów, wszelkiego zwierzęcia lądowego, powietrzengo i morskiego. Podsumowuje to dzisiejsze 1. czytanie, które mówi, że to wszystko jest przejawem mądrości Boga. Mądrość ta uzyskała swoje apogeum w dziele zbawczym świata, który człowiek zniekształcił poprzez grzech. Nic dziwnego, że idąc za św. Janem Apostołem mistycy często nazywają Jezusa Chrystusa Logosem, czyli mądrością Bożą. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, Bóg ukazał swoją łaskę stworzeniu, objawiając Jego imię, jako zbawiciela, odkupiciela. Podkreśla to 2. czytanie, gdzie św. Paweł instruuje nas, że dostąpiliśmy usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, poprzez którą „dostąpiliśmy dostęp do tej łaski”. To dzieło zbawcze dokonuje się dziś w Kościele, mocą Ducha Świętego, którego wraz z Ojcem zesłał Jezus Chrystus, po swoim dziele zbawczym. Ostatecznie, więc, chodzi tu o wspólnotę trzech osób Boskich, która jest odpowiedzialna za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Oto pełne imię Boga, tym razem objawione z woli Ojca przez samego Chrystusa: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.