Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Niedziela Chrztu Pańskiego

13 stycznia 2013

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38Lk 3,15-16.21-22
„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Oto świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie, którego ochrzcił w wodach Jordanu inaugurując tym samym Jego publiczną działalność. W podobnym tonie wypowiada się św. Piotr w dzisiejszym drugim czytaniu z Dziejów Apostolskich. Podczas chrztu Jezusa Bóg sam potwierdza jego Boskość i posłanie zbawcze. Znaczy to, że chrzest ma tu istotne znaczenie zarówno dla Jezusa, jak i dla nas. Z jednej strony wskazuje na moment specjalnego namaszczenia Jezusa przez Boga przysposabiając Go do rozpoczęcia Jego misji zbawczej; z drugiej strony, pokazuje źródło naszego zbawienia właśnie w Chrystusie. Oczywiście owoce chrztu mają znów swe fundamentalne źródło w wydarzeniach paschalnych sprawiając jego skuteczność zbawczą. W rezultacie sam chrzest Jezusa staje się pierwowzorem naszego chrztu sprawiając to, że stajemy się dziećmi Bożymi, w których Bóg ma upodobanie z tym wyjątkiem, że nasze synostwo Boże jest zakotwiczone w Chrystusie Synu Bożym.