Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

Chrystusa Króla Wszechswiata Rok C

24 listopada 2019

2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
Dzisiejsza uroczystość pokazuje nam na czym polega prawdziwe królowanie Boga w świecie. Jezus Chrystus jest wzorem każdego królowania, jednak zawsze jest to zadziwiający wyjątek. Okazał się królem, który umarł na krzyżu za swoje chore po grzechu pierworodnym stworzenie, by je sprowadzić z powrotem do Stworzyciela. Jego tronem jest wywyższony podczas tortury krzyż, Jego wyrokami miłosierdzie płynące z jego ofiary, efektem Jego królowania – pokój panujący w sercach tych ludzi, którzy zakosztowali Jego przebaczenia i wrócili do Boga. Jest to król z pokolenia Dawida, o którego prosiły pokolenia Izraelskie, jednak król którego wyszydzano i niewinnie uśmiercono i który panuje teraz z krzyża, stając się dla każdego pokrzywdzonego nadzieją, mocą i znakiem obecności Boga. Jest to król, który jednoczy się z ostatnim opuszczonym człowiekiem przynosząc mu pokój, ulgę i zbawienie. W ten sposób, Bóg w Chrystusie okazuje się prawdziwym błogosławieństwem dla każdego otwierając mu ponowny kontakt z Bogiem. Św. Paweł słusznie więc zachęca nas do dziękczynienia Bogu Ojcu, za ten niezasłużony dar: „Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”. Jego godność Boska oraz dzieło zbawienia czyni z Chrystusa głową wspólnoty zbawionych, czyli Kościoła, inaugurując nowe odkupione stworzenie, prawdziwe królestwo Boga panujące w sercach ludzi i triumfujące w niebie.