Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

3 niedziela zwykła

22 stycznia 2012

Jon 3,1-5,10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Kolejna niedziela i kontynuacja tematu powołania do służby Bożej, tym razem w nie zawsze przyjemnych okolicznościach. W Starym Testamencie prorok Jonasz, nie całkiem zadowolony z decyzji Bożej, idzie głosić nawrócenie ludowi pogańskiego miasta Niniwy, który – o dziwo! – pod wpływem jego nawoływania się nawraca. W Nowym Testamencie po uwiezieniu Jana Chrzciciela Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność powołując pierwszych apostołów z byłej grupy Jana: Szymona i Andrzeja oraz braci Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. Owoc działalności Jonasza w postaci nawrócenia pogańskiego miasta, oraz forma powołania apostołów ze środowiska rybackiego, wskazuje na charakter instrumentalny posłańców Bożych, mających służyć zadaniu niesienia łaski nawrócenia danej przez Boga, tj. łowienia ludzi dla Boga. Podkreśla się tu wagę instrumentu Bożego, w postaci zgody woli posłańców Bożych, oraz naczelne zadanie pełnienia przede wszystkim woli Bożej, dzięki której dochodzi do nas łaska nawrócenia jako owoc Bożego dzieła zbawczego. Istotny jest tu również radykalizm decyzji powołanych: natychmiast zostawili wszystko i poszli za Jezusem.