Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

3 niedziela Adwentu

12 grudnia 2010

Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

Prorok Izajasz, posługując się opisem często nawiedzanej pustyni, której nie brakuje na terenach Izraela, zwiastuje jej ożywienie wraz z przyjściem Boga Zbawiciela. Św. Paweł porównuje to przyjście do cierpliwego wyczekiwania rolnika na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie wczesny, a potem późny deszcz. Oczekiwanie to wymaga przygotowania ze strony oczekujących, stąd św. Paweł wzywa: Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Jego przyjście zaprowadzi prawdziwy pokój serc, który odmieni wszelkie relacje społeczne, a przez to ogólnie pozytywne nastawienie do całej natury. Św. Jan Chrzciciel poświadcza, że na Chrystusie spełniają się proroctwa, i że to właśnie On jest zapowiadanym Zbawicielem, na co wskazują Jego dzieła. Dialog obydwu mężów za pośrednictwem uczniów potwierdza ich wzajemne intuicje, co do ich posłania.