Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

3. Niedziela Wielkanocna

15 kwietnia 2018

Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5; Łk 24,35-48
Kolejne spotkanie uczniów ze zmartwychwstałym Panem. Jak zwykle to spotkanie jest poparte możliwością sprawdzenia z ich strony prawdziwości Jego osoby, już w postaci zmartwychwstałej. Radość i bojaźń, jako reakcja na nowe nieznane dla nich wyzwanie, jest normalną postawą, która wymaga większego zaufania Jezusowi. Tę lekcję przerabiali już uczniowie na innym miejscu w przypadku „niewiernego” Tomasza. Jezus cierpliwie wyjaśnia im wszystko, co miało się z Nim stać według proroctw, szczególnie wydarzenia paschalne: Jego męka i śmierć, które mają przynieść ludziom uwolnienie z grzechów. Zmartwychwstanie staje się kluczem do zrozumienia sensu tego zbawienia i rozpoczęcia misji apostołów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego będzie głoszone nawrócenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami”. Wcześniej oświecił ich umysły do zrozumienia wszystkiego, co mówili prorocy, tak by mogli ugruntować się w wierze i podjąć dzieło misyjne głoszenia ewangelii, dla której zostali powołani, będąc przecież wcześniej świadkami tych wszystkich wydarzeń. Świadectwo życia idącego za nauczaniem jest największym gwarantem prawdziwości głoszonego przez nich orędzia Jezusowego. Od teraz zbawienie jest w ręku każdego, kto uwierzy w moc zbawczą Jezusa, tak jak tego przykład dali sami apostołowie. Wiemy z historii, że wszyscy oni oddali za tę prawdę swoje życie, które z reguły nie oddaje się za jakąś wymyśloną baśń lub legendę. Życie zawsze oddaje się za prawdę. Tak samo jest i z nami: „Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, mówi Apostoł Jan, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: ‘Znam Go’, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”. Według Piotra, drogą do realizacji tej miłości jest pokuta i prawdziwe nawrócenie. Czytamy w Jego dzisiejszej katechezie: „Teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta proroków, że Jego Msjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.