Ja Katolik
Teologia zwykłego zjadacza chleba

2 niedziela zwykła

16 stycznia 2011

Iz 49,3.506; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34

Dzisiejsze czytania zdają się podkreślać uniwersalny charakter zbawienia dokonany w Jezusie Chrystusie. Uniwersalny, znaczy powszechny, przeznaczony dla wszystkich ludzi, o czym mówi 1 czytanie: „To zbyt mało, iz jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienia dotarło aż po krańce ziemi”. To samo przekonanie potwierdza ewangelia nazywająca Jezusa „Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata”. Jan Chrzciciel służy tu za świadka teofanii, jak miała miejsce podczas chrztu Jezusa w Jordanie, bowiem potwierdziła ona Jego godność mesjańską i boskie posłannictwo: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jet Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Zbawienie w Chrystusie, zauważa św. Paweł, przynosi jednocześnie uświęcenie i wspólnotę z Bogiem.